მისია

სახელმწიფოს უსაფრთხოების და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

- ქვეყნის განვითარებისთვის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა;

- ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი ხიდის ფუნქციის განვითარება;

- უნიკალური ეკონომიკურ-გეოგრაფიული მდებარეობის გამოყენება გლობალიზაციის პირობებში.

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.