მიმდინარე პროექტები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების კუთხით

√ კლიენტის მიერ ინტერნეტით, ოფისიდან გაუსვლელად გადაზიდვის დავალებების ფორმირება;

√ ინტერნეტით ონ-ლაინ გადახდები;

ü გადახდების დროის რეალურ რეჟიმში ასახვა,

ü კლიენტებისათვის ალტერნატიური გადახდების ძიება;

ü ”სატვირთო გადაზიდვების აღრიცხვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის″ ბილინგის დეცენტრალიზაცია;

ü ბილინგის სადგურებში გატანა, მოქნილი და ოპერატიული გადახდის დარიცხვის სისტემა;

√ ონ-ლაინ გადახდებისთვის საქსელო ინტერფეისების უზრუნველყოფა;

ü Kor Standart bank-თან და liberti bank-თან საქსელო ინტერფეისების მოწყობა;

სავაგონო მიმართულებით

ü სამტრედიის სავაგონო დეპოს მოდერნიზაცია;

√ სავაგონო ინვენტარული პარკის გაზრდა

ოთხღერძიანი ვაგონცისტერნების, რეფკონტეინერების და რეფ.სექციის მექანიკური ვაგონების შეძენა.

საქარხნო პირობებში მსახურების ვადის გაგრძელებით, ოთხღერძიანი ვაგონცისტერნების, რეფ.სექციის მექანიკური ვაგონების და ხორბალმზიდი ვაგონების კაპიტალური შეკეთება.

ვაგონ-ბაქნის მოდერნიზაცია კონტეინერების გადასაზიდად ვაგონ ფიტინგებად.

სალოკომოტივო მიმართულებით

√ ელმავლებისა და თბომავლების საქარხნო შეკეთება

 
 
Copyright © 2019 Georgian Railway. All Rights Reserved.